Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2016

drozdzi
19:10
drozdzi
19:09
Claude Monet 1923
Reposted fromvaporous vaporous viadzony dzony
18:53
5822 5741 500

transluciid:

Avocuddling

Reposted fromvandiamond vandiamond viadzony dzony

September 20 2016

drozdzi
14:16
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek? 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viacytaty cytaty
drozdzi
14:13
Reposted fromtfu tfu viajaroflife jaroflife
drozdzi
14:12
5150 6955
Reposted frombukazla bukazla viajaroflife jaroflife
drozdzi
14:12
drozdzi
14:12
9872 4719 500
Reposted frommagat magat viamef2106 mef2106
drozdzi
14:11
Reposted frombluuu bluuu viaeyeshadow eyeshadow
drozdzi
14:11
4902 20bd
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaeyeshadow eyeshadow

September 12 2016

drozdzi
23:01
22:59
4663 b398
drozdzi
22:55
5650 1aaf
Reposted fromlunainforest lunainforest viaxcwajdax xcwajdax

September 10 2016

drozdzi
23:39
6467 9495
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaalicemeow alicemeow
drozdzi
23:38
5754 2f52
Reposted from27days 27days viaindisputabel indisputabel
drozdzi
23:37
1976 7217
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaPolinda Polinda
drozdzi
23:37
drozdzi
23:35
Serce miałem jakby wszędzie naraz.
— Vladimir Nabokov "Lolita"
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty

September 08 2016

drozdzi
22:13
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viabruja bruja
drozdzi
22:11
Reposted fromtgs tgs viaindisputabel indisputabel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl