Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

drozdzi
14:14
13:05
8321 f924
drozdzi
13:03
8385 c800 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaQudaci Qudaci
drozdzi
13:02
1752 6dc1
Reposted fromlittlefool littlefool viadzony dzony
13:01
3716 8477
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadzony dzony
drozdzi
12:53
2484 52cc
Reposted frompiehus piehus viaponurykosiarz ponurykosiarz
drozdzi
12:50


Legendary Mixtape T-Shirt
12:49
8108 6b45
drozdzi
12:40
2572 e7f6
Reposted fromwstawaj wstawaj viakoloryzacja koloryzacja
drozdzi
12:35
2113 ba9c
drozdzi
12:35
5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viakoloryzacja koloryzacja
drozdzi
12:35
7376 ba96 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaPoranny Poranny
drozdzi
12:33
drozdzi
12:33
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaponurykosiarz ponurykosiarz
12:33
0702 16ea

Imagine a world with laptops with a nuclear generator as a battery

Reposted frommyry myry viaponurykosiarz ponurykosiarz
drozdzi
12:30
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
drozdzi
12:30
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.

~Marek Hłasko
— true story!!
drozdzi
12:30
7712 ad02 500
Reposted fromkaiee kaiee viakoloryzacja koloryzacja
12:29
drozdzi
12:27

iwdrm:

“Los Angeles, November 2019, Part III (I, II)”

Blade Runner (1982)

Reposted frompennarsson pennarsson viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl