Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

drozdzi
19:56
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaponurykosiarz ponurykosiarz
drozdzi
19:55

Victorian Cliff House, San Francisco

1
2
3
4
Reposted fromhalucine halucine viabruja bruja
drozdzi
19:55
1935 09dc 500
Reposted fromdjahnee djahnee viabruja bruja
drozdzi
19:54
4848 c430 500
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
drozdzi
19:54
0077 a8c4
Reposted fromgarazowka garazowka viaPoranny Poranny
drozdzi
19:28
4094 01a3
ift.tt
Reposted fromOoliv Ooliv viasmierciszklo smierciszklo
drozdzi
11:32
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakrolfasolek krolfasolek
11:31
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viaLisikont Lisikont
drozdzi
11:30
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viahouda houda
drozdzi
11:29
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahouda houda
drozdzi
11:29
2393 24c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaAJK AJK
11:02
9857 4dba 500

66lanvin:

xtechnicolorclimax:

Prince | 1999 Era • Part One

The ART of the SEDUCTION by PRINCE………..No.1

10:51
drozdzi
07:37
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viapotatos potatos
drozdzi
07:25
1337 c1d5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabruja bruja
drozdzi
07:25
drozdzi
07:18
4653 0549 500
Reposted fromhagis hagis viaconcarne concarne
07:15
1223 607a 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaPoranny Poranny
drozdzi
07:15
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viakrolfasolek krolfasolek
drozdzi
07:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl