Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

11:36
1364 5c16 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viarani rani
drozdzi
11:35
5207 6264
drozdzi
11:35
drozdzi
11:18
drozdzi
11:10
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
10:23
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaPoranny Poranny
drozdzi
10:22
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
drozdzi
10:22
5973 d1a6 500
Reposted fromfungi fungi viaall-about-kate all-about-kate
drozdzi
10:21
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viaponurykosiarz ponurykosiarz
10:21
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

drozdzi
10:18
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viaponurykosiarz ponurykosiarz
drozdzi
10:17
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaponurykosiarz ponurykosiarz
drozdzi
09:54
5145 b324
Reposted fromzciach zciach viaponurykosiarz ponurykosiarz
drozdzi
09:54
7240 e2b7
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
drozdzi
09:54
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
drozdzi
09:53
8133 251c
Reposted frommartynkowa martynkowa viapffft pffft
09:53
drozdzi
09:53
09:52
drozdzi
09:52
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viarani rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl